Informacja o naborze uczestników do świetlic środowiskowych

 INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU


Okres realizacji
: 

06 czerwca 2020 r. – 31 stycznia 2022 r.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Tytuł projektu: Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego

Czytaj więcej